Allmännyttans innovationslabb

Med stöd från Vinnova startar vi Allmännyttans Innovationslabb som ska utforma metoder och verktyg för bostadsbolag och andra som vill bidra till en positiv samhällsutveckling och motverka segregation.

Fram till hösten 2019 genomförs fyra innovationslabb runt om i Sverige. Där kommer metoder, verktyg och modeller från andra bostadsbolag och bostadsområden att testas och vidareutvecklas. Fokus ligger på att minska långtidsarbetslöshet, förbättra skolresultat, stärka samhällsservice och minska brottslighet. Målet är att utveckla nationella metoder och sprida dem, så att fler kan göra mer.
Anna Kanervo, projektansvarig på SABO

ETT BRETT SAMARBETE

Allmännyttans Innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö universitet, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping. Läs mer om de olika projektparterna och deras roller under flikarna här nedanför.

Kontaktperson
Anna Kanervo
Projektansvarig
SABO
08-406 55 64 eller 076-052 76 24
anna.kanervo@sabo.se

 

Projektpartners

+ SABO

SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttan och initiativtagare till projektet. Här ligger huvudansvar för att utveckla och leda fyra innovationslabb. Arbetet sker i nära samarbete med medlemsföretag och övriga involverade parter. De resultat som projektet genererar kommer spridas såväl till medlemsföretag som andra aktörer som vill ta samhällsansvar. Syftet är att fler ska kunna göra mer. Kontaktperson på SABO är projektansvariga Anna Kanervo anna.kanervo@sabo.se.

+ Sustainable Innovation

Sustainable Innovation är ett icke-vinstdrivande företag och innovationskluster som driver projekt för ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. I Allmännyttans innovationslabb är det Sustainable Innovation som ansvarar för den administrativa projektledning och rapporteringen till Vinnova. Sustainable Innovation har lång och bred erfarenhet av att administrera projekt inom områden hållbar mobilitet, byggnation och energisystem. Projekten drivs tillsammans med näringsliv, myndigheter, akademi med flera. Ansvarig projektledare här är Yasmina Ganse yasmina.ganse@sust.se.

+ Hyresgästföreningen Riksförbundet

Över en halv miljon hushåll, omkring 1 miljon människor, är medlemmar i Hyresgästföreningen och många av dem bor i allmännyttan. Inom Hyresgästföreningen finns en lång tradition av att ta samhällsansvar, ofta i samarbete med allmännyttan. Hyresgästföreningen utgår alltid från de boendes behov. Därför är deras medverkan i Allmännyttans Innovationslabb självklar. Hyresgästföreningens representant i projektet är Monica Fundin Pourshahidi. Monica når du på monica.fundinpourshahidi@hyresgastforeningen.se.

+ Norrköpings kommun

Norrköping är Sveriges tionde största tätort. I hela kommunen bor ungefär 140 000 invånare, varav cirka 60 000 är förvärvsarbetande. Kommunen är en aktiv samarbetspart i verksamheten Portalen som drivs av kommunens allmännytta – Hyresbostäder i Norrköping. Från Norrköpings kommun deltar Veronica Höijer i arbetet med Allmännyttans innovationslabb. Veronica når du på veronica.hoijer@norrkoping.se.

+ Hyresbostäder i Norrköping

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsföretag med cirka 9500 bostäder. Hageby är Norrköpings största stadsdel med över 8 000 invånare från nästan 100 olika länder. Hyresbostäder har erfarenhet av att arbeta med olika typer av sociala insatser i bostadsområden. Bland annat har de sedan 2011 en verksamhet som heter Portalen. Det är ett samarbete mellan det allmännyttiga bostadsföretaget, Norrköpings Kommun, ABF, Marieborgs folkhögskola och Svenska kyrkan. Vill du veta mer om Portalen, kontakta Tomas Lindquist på tomas.lindquist@hyresbostader.se.

+ Malmö universitet

Projektet följs av Malmö Universitet. Doktorand Martin Grander är kopplad som följeforskare till projektet. Martin har lång erfarenhet av forskning inom integration, segregation och social sammanhållning. Han har i sin forskning särskilt inriktat sig på utvecklingen av den allmännyttiga bostadssektorn. Han var även en av forskarna i projektet Nyttan med allmännyttan som SABO genomförde 2013-2015 och där arbetets leddes av Malmö Högskola/Universitet. Martin slutför under 2018 sin avhandling om allmännyttan.

+ Vinnova

Den statliga innovationsmyndigheten Vinnova satsar 25 miljoner kronor på innovationslabb för att få fram nya metoder som kan minska segregationen. Satsningen handlar om innovationer som kan öka inkluderingen och bidra till att bryta det sociala utanförskapet. I innovationslabben ska lösningar utvecklas som kan bidra till minskad långtidsarbetslöshet, förbättrade skolresultat, stärkt samhällsservice och minskad bostadssegregation. Projekten får finansiering under två år. Förhoppningen är sedan att de ska fortsätta av egen kraft och att framgångsrika metoder ska kunna spridas. Satsningen har genomförts i dialog med den statliga Delegationen mot segregation. Tio projekt får finansiering och Allmännyttans innovationslabb är ett av dessa.

Det är SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag som står bakom allmännyttan.se. SABO är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här?
Hör av dig
!

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag      SABO, Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se